O životě kolem násKam kráčíš pozemské lidstvo?

K nehodám na silnicích

Publikováno 26.10.2017 v 17:53 v kategorii Nezařazené, přečteno: 44x

Většina lidí je zaskočena zprávami o těžkých nehodách na silnicích, jejichž následky jsou v mnoha případech tragické. Zákony Stvoření však pracují s neodchylující se účinnou přesností a silou. Záleží tak vždy jen a jen na člověku samotném, na jeho vnitřním chtění, s jakým vstupuje do myšlenkového a citového proudění každodenního života.
Stres, roztěkanost, agresivita a lehkomyslnost k sobě v dnešní době přitahují stále intenzivněji takové druhy ohromných bytostných sil ve Stvoření, které si žádají vybití ve hmotě ve zrychleném působení. Výsledkem pak je pro nás dosud neznámé zintenzivňování událostí, které nazýváme přírodními katastrofami. Na osobní rovině člověka přivádějí pak tyto síly do pohybu nečekané souhry, vedoucí v jednom směru právě také i k dopravním nehodám.

Přes všechnu dramatičnost a bolest, která v tom je pro nás lidi obsažena, je potřebné znovu připomenout, že bytostné síly neznají nic jiného než dokonalou Spravedlnost.

K novým silničním pravidlům - nesprávná rozhodnutí přinášejí neštěstí!

Jaký je pravý důvod dnešní nehodovosti na českých silnicích?

Obecně se má za to, že vysoká nehodovost na českých silnicích je způsobována vlivy, jež můžeme nazvat vlivy vnějšími, rozumově kontrolovatelnými. Hovoří se tedy o neukázněnosti, o nepřizpůsobování jízdy okolním podmínkám, hovoří se o nezodpovědnosti při požívání alkoholu před jízdou, také o nezodpovědnosti v případě užívání vozidel v nedobrém technickém stavu.

Samozřejmě je na místě s tímto vším souhlasit. Tyto vlivy se bezpochyby podílí na trvající vysoké nehodovosti řidičů na českých silnicích.

Žel, ale již vůbec nenalezneme ve statistikách a v článcích či komentářích, uveřejňovaných v médiích, nějaké pojednání o skutečných příčinách, způsobujících materiální škody, zranění či úmrtí při nehodách na silnicích.

Mezi tyto skutečné příčiny patří vlivy osudových vláken člověka! Tyto vlivy jsou zcela zásadními v účinkování sil ve Stvoření při vyrovnání osudových uzlů karmy člověka. Každý z nás lidí, pobývajících na této Zemi, je úzce spojen nejen s přítomností a budoucností, nýbrž do této přítomnosti a budoucnosti zasahují vždy, v pulsujících vlnách, účinky vláken minulosti.

Tak proudí k nám skrze mnohá prožití přítomnosti právě vybití jednotlivých uzlových bodů v karmě, jimiž jsme zavdali příčinu svým jednáním před desetiletími, ba také dokonce v době svých předchozích, dřívějších životů na Zemi. Každý, kdo dokáže jen trochu přemýšlet, již musel přijít na to, že ona neviditelná Boží moc a Spravedlnost pracuje v účincích, jež z časového hlediska přesahují námi pozemsky viditelný horizont. Tak každou chvíli našeho současného života - v přítomnosti - spěchají k nám zpětné účinky našich dávných rozhodnutí, jednání a smýšlení. Jedno, zda dobrého a čistého, či horšího, zlého!

Vše se navrací s jistotou té nejdůslednější Spravedlnosti. Tato Spravedlnost také nedbá na denní vědomí člověka, který si dnes ve svém materiálním smýšlení z největší části něco takového vůbec nepřipouští. Tato Spravedlnost trvale a neúchylně účinkuje a v této své dokonalé práci přivádí ke každému z lidí prožívání, jehož počátek zavdal právě člověk sám - svým vlastním jednáním v dřívějších etapách svého bytí.

Tak pracuje soustrojí Zákonů Stvoření po miliardy let od prapočátku vzniku zdejšího vesmíru. Jeho smyslem bylo od tohoto prapočátku vedení člověka ke zpětnému ohlédnutí a přeměně svého chování k lepšímu. To proto, že čím čistší a ohleduplnější myšlenky a jednání formuje svým životem, tím více pomáhajících a podporujících proudů sil se k němu navrací do jeho přítomnosti. Tyto proudy se prolínají ve vlnách přibližně tak, jak o tom hovoří astrologie ve znalosti účinků neviditelných sil ve vesmíru.

Není tedy také nikdo z lidí trvale vydán ve svém životě napospas jen negativnímu, bolestivému prožívání. Vždy se otevírají i lepší okamžiky, které dávají dotyčnému alespoň oddechnout si před dalším blížícím se těžším prožíváním. Tento děj se stále opakovaně prolíná v životě každého z nás a tiše nám napovídá, abychom pod tlakem přicházejících prožitků změnili svůj způsob života k lepšímu, čistšímu a duchovnějšímu.

Veškerý smysl přebývání člověka na Zemi má duchovní základ. Čas, strávený na Zemi, má být plně využit k rozvoji duchovních - citových schopností!

Vrátíme-li se zde však k popisu souvislostí mezi zpětnými proudy, valícími se trvale ke každému z lidí, a současnému stavu nehodovosti na českých silnicích, pak je potřebné zmínit ještě jeden většině lidí dosud neznámý vliv, jenž se podílí na celkovém neblahém stavu.

Tímto vlivem je děj, odehrávající se v celém vesmíru, přinášející na Zemi dosud nevídané projevy nejrozmanitějšího druhu. Je to zrychlení v účincích zmiňovaných Spravedlivých Zákonů. Zrychlení, které přináší ve zhuštěném sledu všechna vyrovnání minulosti pro lidstvo i jednotlivce. Duchovní knihy označují tento čas jako Boží soud - jako veliké zúčtování v účincích Boží Spravedlnosti.

Tak toto zesílení v prožívání, zrychlené zúčtování, valí se nyní na člověka ze všech směrů v jeho životní přítomnosti.

Pak ale stačí jen jediný nečekaný okamžik nepozornosti, a tam, kde se tím nabídne možnost, která souvisí určitým způsobem s druhem vracejícího se dřívějšího jednání, ihned přivede vybití karmy v plné síle nevídaného druhu. Stačí tedy jediný okamžik nepozornosti a nebdělosti na silnicích a pokud je v koberci osudových vláken člověka příbuzný druh způsobené materiální škody, zranění, či úmrtí, v okamžiku dochází k jeho hrubohmotnému vybití na něm, případně na ostatních zúčastněných osobách. Zde je možné poznávat účinky Zákonů, působících přísně spravedlivě při rozdílných škodách a zraněních jednotlivých účastníků dopravních nehod. (Kupříkladu, když jeden je těžce zraněn a druhý vyvázne z té samé situace zcela nezraněn).

Jak tedy dnes můžeme účinně předejít nebezpečí nehod a úrazů? Samozřejmě maximální pozorností a bdělostí při pohybu na silnicích. Avšak to samo o sobě je jen jednou částí k vytvoření ochrany pro člověka.

Jen vlastní změna k lepšímu, k čistšímu a všeobsáhle ohleduplnějšímu - etickému jednání a smýšlení v celém životě, umožňuje člověku účinně odložit mnohá karmická vlákna dopředu, doslovně symbolicky, bez nebezpečí hrozícího těžkého úderu sil z těchto vláken vyplývajících.

K pochopení těchto dokonale působících Zákonů a všech dějů, pro člověka se tím v souvislostech odvíjejících, napomáhá poznání díla "Ve Světle Pravdy", které objasňuje nádherným, přehledným způsobem celé dílo Stvoření.

Změna k lepším vztahům s ostatními lidmi, k ohleduplnosti nejen na silnici, ale v celém životě, je pro každého z nás tou nejlepší prevencí pro předcházení všem nebezpečným situacím na silnicích. Duchovně probuzený člověk se i na silnici chová bezpečně, tolerantně, s ohledem na druhé, nikoliv snad prvoplánovitě jen pro vlastní čas jízdy, ale právě proto, že je takové jednání součástí jeho života jako něco samozřejmého, jako něco, co se stalo jeho trvalým vlastnictvím.

Ten, kdo pochopil pravý smysl života na Zemi, hledí vždy o kus napřed, a ve vědomí svého skutečného duchovního cíle dbá všeobecně o to, aby podmínky zde na Zemi staly se pomáhajícími, umožňujícími prožívání radosti a štěstí všem lidem, pro společné podporování v rozvoji duchovních schopností, které jsou součástí nitra každého z lidí.

Takový přístup bude vždy za všech okolností naplněn vědomím zodpovědnosti nejen vůči sobě samému, ale vůči všem spolulidem na Zemi.

Duchovní úsilí člověka o vznešené hodnoty a ušlechtilé cíle je tedy tím nejlepším základem pro zásadní změnu dnešního stavu na silnicích v České republice.

Represe nezmohou v tom ničeho zásadního! Represe, plošné omezování a kontroly na silnicích nemohou nikdy změnit to nejzásadnější. Nemohou totiž změnit vnitřní duchovní úsilí účastníků silničního provozu k čistšímu, ohleduplnějšímu jednání, vyplývajícímu z jejich svobodného rozhodnutí.

Tím nemůže pak dojít ke změně osudových vláken, jež jsou spojeny s tisíci řidičů a dnes i zítra opětně hrozí přivést své vybití do hmotného projevu nehody. Tak stále zůstávají nesčetné provazce neviditelných vláken napjaty a hrozí dospět k projevu právě proto, že ti, kteří jsou s těmito vlákny spojeni z dřívějších dob, sami se ještě výrazně nezměnili k lepšímu v duchovním úsilí. Tak stačí pak stále jediný okamžik nebdělosti…a vše může být zmařeno, zničeno…nenávratně!

A to vše jen proto, že vlákna zůstala trvale nezměněna, neprosvětlena čistým úsilím toho, kdo je kdysi svým nesprávným, zlým jednáním vytvořil.

Jen malá chvilička nepozornosti stačí, aby ohromné neviditelné energie přišly ke svému projevu ve zničení hmotné materie.

Ochrana a pomoc duchovních pomocníků musí pak zůstat příliš často stranou, protože niterný stav člověka vylučuje případné možné odklonění nebo zeslabení účinků sil.

A přitom více než každá druhá těžká nehoda s tragickými následky mohla by být úsilím k lepšímu změněna, nahrazena jen symbolickým dějem bez větších škod, ba dokonce, mohlo by toto nebezpečí ohrožení na majetku, zdraví či dokonce života z osobních vláken člověka zmizet zcela právě účinkem prosvětlení stávajícího přítomného chtění člověka.

Tak může být dnes rychlost na silnicích omezena na 40 či dokonce na 30 kilometrů v hodině, stejně bude docházet k dopravním nehodám s následky těžkých úrazů, ba dokonce i úmrtí!

To proto, že skutečná pomoc, vedoucí ke zlepšení, leží jinde, a to na duchovní rovině člověka jako jednotlivce i celé společnosti.

Represe tak naopak vytvářejí jen společenské podráždění, napětí, stres. To je pak ona nejlepší půda k nebdělosti, byť jen nebdělosti, čítající v řádu desetin vteřiny. K nebdělosti, kterou můžeme právem označit za osudovou a které přitom podléhá každý z nás mnohokrát denně!

Úpravy silničních pravidel, jež vstoupily v platnost před rokem, musely tak nutně svým represivním obsahem v neviditelném světě myšlenek a citů, a tedy i osudových vláken, vyvolat jen opak, tedy zhoršení celkového stavu.

Tuto odpověď bylo možné dát již před rokem dopředu. Ao-institut to také učinil. Žel, dnešní stav dává ao-institutu a jeho předpokladům současnou situací na silnicích jen bolestné potvrzení.

Nyní se tedy opět nabízí další možnost - přivodit změnu k lepšímu celostátní osvětou o duchovních hodnotách a duchovním smyslu existence člověka. Nebo vše ponechat při starém a zostřit represivní přístup k řidičům na silnicích. Každá z těchto cest nabízí své vlastní řešení. Je tak jen otázkou, co si současný stát vybere. Volba je možná: osvěta nebo represe.

Poznámka:

Je potřebné zde ještě zmínit, že tak, jako v případě dopravní nehody, úplně stejně účinkují zmíněná vlákna, vedoucí zpětné prožívání k člověku, i v případě nemocí, nehod a úrazů lidí všeobecně, přírodních i civilizačních katastrof a v mnohém dalším - všude, kde se v nějaké souvislosti promítá účinek chtění člověka jakožto lidského ducha ve Stvoření.

Komentáře

Celkem 0 komentářů

 • Neregistrovaný uživatel

  Jméno: Přihlásit se

  Blog:

  Obsah zprávy*:

  Kontrolní kód*:
  Odpovězte na otázku: Co je dnes za den?